Hizmet Standartlarımız

 

ÇAYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 İnşaat Ruhsatı Belgesi 1-Dilekçe 30 Gün
2-Mimari Proje (Mimar)
3-Statik Proje (İnşaat Mühendisi)
4-Elektrik Projesi (Elektrik Mühendisi)
5-Sıhhi (Mekanik) Tesisat Projesi (Makine Mühendisi)
6-Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Zemin Etüt Raporu (Jeoloji-Jeofizik Mühendisi)
7-Kanalizasyon Harc.Kat. Payı Makbuzu Yoksa Fosseptik Projesi
8-Bina Zemin Aplikasyonu (Harita Mühendisi)
9-İmar Durumu
10-Vaziyet Planı
11-Arsa Tapusu
12-T.U.S. Belgeleri (Diploma, kimlik, SGK Kaydı, Oda Kaydı)
13-Taahhütname
14-Vekaletname-Muvaffakatname
15-Gerekli Harç ve Kat. Paylarının Ödendiğine Dair Makbuzlar
16-Asansör Projesi (Gerektiğinde)
17-Emlak Vergisi Rayiç Değeri Yazısı veya Beyanname Örneği
18-Çaykent Belediyesinden Numarataj Yazısı
2 Yapı Kullanma İzin Belgesi 1-Toprak Vizesi 30 Gün
2-Temel Vizesi
3-Isı Yalıtım Vizesi
4-Kanal Vizesi
5-Demir Vizesi
6-Emlak Alım Vergisi İlişik Kesme Belgesi
7-Cins Değişikliği Yazısı
8-13*18 Ebadında Ön ve Arka Cephelerden 2`şer Adet Fotoğraf
9-Çevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10-Asansör Ruhsatı (Projede Asansör Varsa)
11-İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı
12-Kazan TSE Belgesi (Merkezi Sistem Isıtmalarda)
13-Doğalgaz Tesisatlarının Kontrolü
14-SGK`dan İlişiksiz Belgesi
15-Telefon Ankastre Vizesi
16-Çaykent Belediyesinden Numarataj Yazısı
17-Sığınak Raporu
18-İş Bitirme Tutanağı
19-Harç ve Ücretler
20-Mal Sahipleri Taahhütnamesi
21-Yangın Yönetmeliği Uygunluk Yazısı
22-İskan Dilekçesi
 
3 İmar Çapı 1-Dilekçe 4 Saat
2-Aplikasyon Krokisi
3-Tapu Fotokopisi
4-Harç Makbuzu
 
4 İfraz-Tevhid İşleri 1-Dilekçe (Plansız Alanlarda Kadastro Yazısı) 7 Gün
2-Harita, İfraz-Tevhid Dosyası 
3-İfraz-Tevhid Harcı Makbuzu
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Emlak Vergisi Beyannamesi veya Tahakkuk Fişleri
 
5 Bilgi Edinme Başvuruları 1-Dilekçe 30 Gün
 
6 Burs Başv. İşlemleri (Ortaöğretim) 1-Dilekçe 10 Gün
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3-Öğrenim Belgesi
4-Tapu Kayıt Belgesi
5-Sosyal Güvenlik Kurumu Durum (Gelir) Belgesi
6-Vergi Dairesi Mükellefiyet Belgesi
 
 
7 Belediye Vergi İşlemleri 1-Beyanname veya Bildirim 2 Saat
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Vergi Kimlik Kaydı Fotokopisi
4-İştirak Halinde Mülkiyette Veraset İlamı
 
8 Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar 1-Dilekçe 10 Gün
(4109 Sayılı Kanun) 2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  3-Askerlik Durum (Kayıt) Belgesi
  4-Tapu Kayıt Belgesi
  5-Vergi Dairesi Mükellefiyet Belgesi
  6-Belediye Emlak Vergisi, ÇTV Mükellefiyet Belgesi
  7-İcra Müdürlüğü Nafaka Belgesi
  8-Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi
  9-Sosyal Güvenlik Kurumu Durum (Kayıt) Belgesi
   
9 Gelir Tahsili İşlemleri 1-Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numarası veya Mükellef Sicil Numarası) 15 Dakika
 
10 Su Abonelik İşlemleri 1-Dilekçe 2 Saat
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Vergi Kimlik Kaydı Fotokopisi
4-Tarifeye Bağlı Harç, Depozito, Ücret Makbuzları
5-Sözleşme
6-İmar Görüş Yazısı
11 Küşat Ruhsat İşleri 1-Dilekçe 2 Gün
2-Kimlik Fotokopisi
3-ÇTV Kaydı
4-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
5-1 Adet Fotoğraf
6-Ustalık Belgesi
7-Kira Kontratı Fotokopisi (Kiracı Olanlar İçin)
8-Esnaf Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü
9-Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü
10-Motor Beyannamesi (İşyerinde Motor Çalıştırılacaksa)
11-Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi
12-İtfaiye Raporu (Yangın Sözndürme Tüpü Faturası)
13-İşyeri Sağlık raporu
14-Çalışanlar İçin Portör Muayenesi
15-Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Belgesi
 
12 2. Sınıf Gayrisıhhi  1-Dilekçe 2 Gün
Müsesseselerin İşyeri Açma ve 2-İnceleme Kurulu Raporu
Çalışma Ruhsatları 3-Ruhsat Başvuru/Beyan Formu
  4-Tesisin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Vaziyet Planı)
  5-Sanayi Bölgesi Dışındaki Tesisler İçin İlgili İmarın Görüşü
  6-Yapı Kullanma İzin Belgesi
  7-İş Akım Şeması ve Açıklamalı Rapor
  8-Çevre Kirliliğini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin
      nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları ile
      (Çevreyi Kirletmeyeceğine Dair Noterden Taahhütname)
  9-Alet ve Cihazların Konumunu Gösterir Şekilde Hazırlanmış 1/100 -
       1/1000 Ölçekli Tesis İçi Yerleşim Planı
  10-Kanalizasyon Yoksa 19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı R.G.`de Yayımlanan
        Yönetmeliğe Uygun Hazırlanmış Fosseptik Detay Projesi
  11-Emisyon İzni 
  12-Deşarj İzni
  13-İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Tüzüğü Uyarınca İşletme Belgesi
  14-TS 11939 Standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
  15-Geçiş Yolu İzin Belgesi
  16-Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu
  17-İşyeri Sağlık Raporu
  18-Ustalık Belgesi
  19-Kapasite Raporu
  20-Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma Örneği, Oda Kaydı, Sorumlu Yön. Blg.
  21-Vergi Levhası Fotokopisi
  22-2 Adet Tel Dosya
  23-Tapu Senedi Fotokopisi veya Kiracı ise Kira Kontratı (Noterden)
  24-Ticaret Odası Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi
  25-Şirket İşyeri Sigorta Sicil Nosu Fotokopisi
  26-Şirket Yetkilisi veya Yetkilileri ile Yetki Belgesi
  27-Şirket Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi
  28-Yetkili Kişi veya Kişilerin Nüfus Cüzdanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
  29-İşyeri Şahıs Adına Olacaksa, Nüfus Cüzdanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
  30-1 Adet Fotoğraf
  31-Sağlık Koruma Bandı Belgesi
13 3. Sınıf Gayrisıhhi  1-Dilekçe 2 Gün
Müsesseselerin İşyeri Açma ve 2-İnceleme Kurulu Raporu
Çalışma Ruhsatları 3-Ruhsat Başvuru/Beyan Formu
  4-Tesisin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Vaziyet Planı)
  5-Sanayi Bölgesi Dışındaki Tesisler İçin İlgili İmarın Görüşü
  6-Yapı Kullanma İzin Belgesi
  7-İş Akım Şeması ve Açıklamalı Rapor
  8-Çevre Kirliliğini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin
      nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları ile
      (Çevreyi Kirletmeyeceğine Dair Noterden Taahhütname)
  9-Alet ve Cihazların Konumunu Gösterir Şekilde Hazırlanmış 1/100 -
       1/1000 Ölçekli Tesis İçi Yerleşim Planı
  10-Kanalizasyon Yoksa 19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı R.G.`de Yayımlanan
        Yönetmeliğe Uygun Hazırlanmış Fosseptik Detay Projesi
  11-Üst Katlarında Konut Varsa Muvaffakatname (Noterden)
  12-Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu
  13-Emisyon İzni
  14-İşyeri Sağlık Raporu
  15-Ustalık Belgesi
  16-Kapasite Raporu
  17-Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma Örneği, Oda Kaydı, Sorumlu Yöneticilik
        Belgesi
  18-2 Adet Tel Dosya
  19-Vergi Levhası Fotokopisi
  20-Tapu Senedi Fotokopisi veya Kiracı ise Kira Kontratı (Noterden)
  21-Esnaf Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odasından Belge Fotokopisi
  22-Mesleki Faaliyet Belgesi
  23-Şirket İşyeri Sigorta Sicil Nosu Fotokopisi
  24-Şirket Yetkilisi veya Yetkilileri ile Yetki Belgesi
  25-Şirket Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi
  26-Yetkili Kişi veya Kişilerin Nüfus Cüzdanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
  27-İşyeri Şahıs Adına Olacaksa, Nüfus Cüzdanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
  28-1 Adet Fotoğraf
  29-Sağlık Koruma Bandı Belgesi
   
14 Gıda Sicil Belgesi 1-Dilekçe 1 Saat
2-Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik veya Faaliyet belgesi
3-Şirket Ana Sözleşmesinin Yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya
    Noter Onaylı Sureti
4-İmza Sirküleri Sureti
5-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya Noter Onaylı Sureti
6-Kapasite Raporu
7-Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve
    söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek
    odasından alacağı belge (Meslek Odası Yoksa İstenmeyecek)
 
 
15 Ölçü ve Ayar İşleri 1-Beyanname 2 Gün
2-Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtardan Onaylı)
 
 
16 Güzergah izin Belgesi 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 Saat
2-Ehliyet Fotokopisi
3-Trafik Sigortası Poliçesi
4-Motorlu Taşıt Tescil Belgesi (Ruhsat)
5-SRC Belgesi (Servis İçin)
6-Şoförler Cemiyetinden Temiz Kağıdı 
Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.

Bu içerik 4418 kez okundu